Meaning of waste water treatment | Bangkok Post: Learning English channel - เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ "การบำบัดน้ำเสีย; กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution) [สิ่งแวดล้อม]"

Learning > Words in news > Alphabet W >

waste water treatment (การบำบัดน้ำเสีย; กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution) [สิ่งแวดล้อม])

waste water treatment

Meaning 1:

waste water treatment (noun) - the process of making wastewater clean again by putting chemicals in it and processing it - การบำบัดน้ำเสีย; กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากที่ดินจัดสรร แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution) [สิ่งแวดล้อม]

 

Articles found:

Bangkok Post print edition sections

Stay updated everywhere, anytime with Bangkok Post digital products