SHIGERU AOYAGI UNESCO BANGKOK DIRECTOR

Shigeru Aoyagi is the Director of the Asia-Pacific Regional Bureau for Education of Unesco Bangkok.

Shigeru Aoyagi